Előjegyzés

BAGOLY EGÉSZSÉGHÁZ

KECSKEMÉT, BAGOLY UTCA 1/A.

email: info@bagolyegeszseghaz.hu

Tel.:

×

Adatvédelmi szabályzat

TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
„MEDITRES” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: „MEDITRES” Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.
Cégjegyzék száma: 03-09-101 696
Adószáma: 11023225-2-03
Weboldala: www.bagolyegeszseghaz.hu
E-mail címe: meditres@meditres.hu
Telefonszáma: 76/495-555
Fax száma: 76/503-099
Képviseli: Bátay Szabolcs János ügyvezető

(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Tekintettel arra a tényre, miszerint a „MEDITRES” Kft., mint adatkezelő fő tevékenységei a személyes adatok Rendelet 9. cikk szerinti különleges kategóriájának (egészségügyi adat) nagy számban történő kezelését foglalják magukban, a Rendelet 37. §. (1) bek. c) pontja alapján adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:

Neve: Dr. Brezovszki Anikó
Székhelye: 6000 Kecskemét, Fecske u. 11. fsz. 2.
Telefonszáma: +3620/4335271
E-mail címe: drbrezovszkianiko@gmail.com

III. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: a vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk Előjegyzési Rendszerének szolgáltatója
Társaságunk az előjegyzési rendszer fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az előjegyzési rendszer IT szolgáltatásait biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a rendszerben megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a tárhelyen.

Cégnév: NorthWard Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Pásthy Károly utca 4.
Cégjegyzékszám: 03 09 109867
Adószám: 12850905-3-03
Képviselő:cJárvás Tamás
E-mail cím:ctamas.jarvas@gmail.com

Informatikai rendszergazda tevékenység
Cégnév: METALAN Bt.
Székhely: 6000 Kecskemét, Pásthy Károly utca 4.
Cégjegyzékszám: 03 06 112870
Adószám: 21889545-3-03
Képviselő: Kernács Norbert
E-mail cím: kerni@lajt.hu

Egészségügyi szoftver-szolgáltató:
Cégnév: Revomed System Bt.
Székhely: Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3.
Cégjegyzékszám: 06 06 016722
Adószám: 28724667-3-06
Képviselő: Kovács Judit
E-mail cím: info@medmax.hu

2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév :DOMKONTÓ KFT
Székhely: 6000, Kecskemét, Csabagyöngye u. 46.
Cégjegyzékszám :03-09-110293
Adószám: 12961737-1-03
Képviselő: Domokos Anna
E-mail cím: danna@domkonto.hu

3. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltató:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. sz.

4. Vagyonvédelmi szolgáltató
Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - végzi a munkahelyi kamerás megfigyelést, ki- és beléptetést és az ezekhez kapcsolódó adatkezelést végzi.

A szolgáltató megnevezése:
Cégnév: BÁCS SECURITY Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2700 Cegléd, Dessewffy utca 18/A.
Cégjegyzékszám: 13 09 162025
Adószám: 11571852-2-13
Képviselő:Bán Zoltán
E-mail cím:kecskemet@bacs-security.hu

IV. FEJEZET
AZ EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK, A RÁJUK VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK
A/ AZ ALAP-ÉS SZAKELLÁTÁSOKRA BEJELENTKEZŐK EGÉSZSÉGÜGYI – ÉS SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAINAK KEZELÉSE (Eüatv. alapján)

1. § Alap-és szakellátások nyújtása során kezelt adatok köre: az Eüatv. alapján meghatározott egészségügyi – és személyazonosító adatokat kezeli Társaságunk az alap-és szakellátások nyújtása során.
Az érintett a „MEDITRES” Kft. által üzemeltetett Bagoly Egészségház egyes járóbeteg-ellátásaira történő bejelentkezés során (mind személyes, mind telefonos, mind honlapon történő előjegyzés esetén) az alábbi személyes adatokat köteles megadni: név, TAJ száma, telefonszáma, email címe, alap- vagy szakellátás megnevezése.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályoknak megfelelő adatokat. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Adatkezelő azon adatokat nem rögzíti, amelyek közvetlenül nem kapcsolatosak az érintett beteg gyógykezelésével.

2. §. Az egészségügyi és a személyazonosító adatok kezelésének célja:
A MEDITRES Kft. a szolgáltatásra történő bejelentkezési – időpont-foglalási – céllal, illetve a gyógykezelések során az Eüatv. 4.§-ában foglaltakkal összhangban az alábbi célokból kezeli a hozzá egészségügyi ellátásra bejelentkező természetes személyek egészségügyi és személyazonosító adatait:
a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
d)a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, e)*a betegjogok érvényesítése;
Adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.§ Az adatkezelés jogalapja:
- Alapvetően az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása. (Eüatv. 12.§.) Az egészségügyi adatok felvétele az ellátásra történő bejelentkezés, valamint az alap- és szakellátás része. Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak a kezelt személy (törvényes képviselője) részéről történő szolgáltatása – az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és a kötelezően kezelendő adatok körén kívül - önkéntes. Abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az Adatkezelőhöz, mint szolgáltatóhoz, az ellátással, gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

- Adatkezelés további jogalapja a kötelező adatkezelés: Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó Adatkezelő felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,
a) ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
b) ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
c) heveny mérgezés esetén,
d) ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
e)ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
f) ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

- Adatkezelés jogalapja: létfontosságú érdek: Sürgős szükség, valamint a gyógykezelt érintett belátási képességének hiánya esetén az adatok kezelhetőek.

4.§. Az egészségügyi adatok és személyazonosító adatok címzettjei:
a)egészségügyi adat ellátóhálózaton belüli kezelésére a betegellátó, az intézményvezető és az adatvédelmi felelős; Az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet fel egészségügyi adatot;
b) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása; a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából történő adatkezelés és adatfeldolgozás esetén az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok továbbíthatók, illetve összekapcsolhatók.
c) Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81. §-ában meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ- számok az egészségügyi ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben.
d) Az érintett kifejezett tiltakozásának hiányában – a kezelőorvos az érintett egészségügyi adatait a háziorvosnak is továbbíthatja;
e)A betegellátó adatkezelő haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az Eüatv. 1. számú melléklet A)pontjában szereplő fertőző betegséget észlel vagy annak gyanúja merül föl, míg az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú melléklet B) pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek.

5. § Adatkezelés időtartama:
Az Eüatv. 30.§.-a szerint az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek kivételével- az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni.
Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók.

6.§. Érintettek tájékoztatása:
Az adatkezelő az érintetteket Adatkezelési Tájékoztató Recepción történő kifüggesztésével, illetve honlapján való közzététellel tájékoztatja a személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogairól.

B / SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. § Szerződő partnerek adatainak kezelése, nyilvántartása

1.1. A kezelhető személyes adatok köre:
- foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony esetén: a természetes személy neve, születési neve, születési helye/ideje, anyja neve, adóazonosító jele/adószáma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, bankszámla száma
- egyéb szerződéses jogviszony esetén: természetes személy neve, lakcíme/székhelye, adószáma, vállalkozói ig. száma, telefonszáma, e-mail címe, vevőszáma, bankszámla.

1.2. A személyes adatok kezelésének célja: a szerződés megkötése, teljesítése, megszüntetése, szerződési kedvezmény nyújtása

1.3. Az adatkezelés jogalapja: a MEDITRES Kft. szerződéses partnerével kötött szerződés teljesítése, kapcsolattartás. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

1.4. A Társaság ugyanakkor jogi kötelezettség teljesítése jogcímen, a törvényben előírt adó-és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szerződéses partnerei Áfa törvény 169.§., 202,§.-ban, Számviteli törvény 167.§.-ában és Szja törvényben meghatározott adatait.

1.5. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, valamint könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó adatfeldolgozói.

1.6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év. Az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok (bizonylatok, azokat megalapozó személyes adatok) kezelése a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig tart.

1.7. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt – akár külön íven, akár a megkötött szerződésben - közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, illetve tájékoztatni kell személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról.

2.§. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

2.1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

2.2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás,

2.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

2.4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

2.5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

2.6. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

C / EGYÉB ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

2. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

2.1. A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

2.2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

2.3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

2.4. A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja

2.5.Az érintettek köre: a honlapra látogatók

2.6. A kezelt adatok köre: látogató által használt IP-cím, böngésző típusa, böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, látogatás időpontja, meglátogatott oldalak, funkciók, kattintás, szolgáltatások;

2.7. Adatkezelés célja: rendszer szintű cookie: a weboldal funkcionális működésének biztosít / statisztika szintű cookie: statisztikai adatgyűjtés

2.8. Az adatkezelés jogalapja: rendszer szintű cookie: 2001. évi CVIII. tv. (elker) 13/A.§. (3) bek., / statisztikai cookie: érintettek hozzájárulása

2.9. Címzettek köre: a Társaság ügyvezetője, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkavállaló, IT adatfeldolgozó

2.10. Az adatkezelés tervezett időtartama: maximum 6 hó

3. § Térfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk, mint adatkezelő székhelyén a mozgás megfigyelése elektronikus térfigyelőrendszerrel (továbbiakban: kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó adatok kezelésére kerül sor. A kamerarendszert az adatkezelő működteti, e működtetés során adatfeldolgozót vesz igénybe. információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül hogy a látogató a honlap kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

3.1. A kezelt adatok köre: képfelvételek.

3.2. Az érintettek köre: Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő személy (munkavállalók, szerződéses partnerek, harmadik személyek)

3.3. Az adatkezelés célja: A megfigyelésnek és a képfelvételek rögzítésének a célja az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamint az adatkezelő székhelyének területén tartózkodó személyek, továbbá az adatkezelő, illetve az adatkezelő székhelyén lévők tulajdonában, vagy használatában álló vagyontárgyak, valamint az üzleti titkok és személyes adatok (a székhelyen található számítógépeken található adatok, papír alapú dokumentumokon található üzleti titkok) védelme. Ennek keretében cél a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése továbbá, hogy - szükség esetén - ezekkel összefüggésben bizonyítékként kerüljenek bírósági vagy más hatósági eljárás keretében felhasználásra.

3.4. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek alapján, továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Vagyonvédelmi tv.) alapján végzi.

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:
- az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme (képmás)
- jogos érdek: az adatkezelés céljánál részletezett személy- és vagyonvédelem
- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség: csak képmás rögzítése,

adattakarékosság figyelembe vételével a kamerák az alábbi helyeken kerülnek kihelyezésre:
- az épület első bejáratánál
- az épület oldalsó bejáratánál
- hátsó folyósón a felső lépcsőnél
- hátsó folyosón az alagsornál
- az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat bejáratnál történő kihelyezésével

3.5. A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek
1. sz. kamera elhelyezkedése: az épület első bejáratánál, bejárattal szemben recepció felett
megfigyelt terület: az épület első bejárata

2. sz. kamera elhelyezkedése: oldalsó bejárat fölött belül
megfigyelt terület: belül áruátvevő tér

3. sz. kamera elhelyezkedése: hátsó folyosón a felsőlépcsőnél
megfigyelt terület: irodákhoz vezető lépcső megfigyelése

4. sz. kamera elhelyezkedése: hátsófolyosón az alagsorban
megfigyelt terület: üzemi helyiségek megközelítésének területe

3.6. Címzettek köre: a társaság ügyvezetője, IT és vagyonvédelmi adatfeldolgozók

3.7. Az adatkezelés helye és időtartama: A képfelvételeket az Adatkezelő székhelyén levő központi felvevőegységen 3 munkanapig tároljuk.

V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL


Önt a személyes adatainak kezelése okán az alábbi jogok illetik meg:
1. Előzetes tájékozódáshoz való jog (Rendelet 13-14. cikk)
Jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
2. Hozzáféréshez való jog (Rendelet 15. cikk).
Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról tájékoztatást kapjon.

3. Helyesbítéshez való jog (Rendelet 16. cikk).
Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (Rendelet 17. cikk)
Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat a Rendeletben meghatározott esetekben.

5. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelésének jogszerűségét.

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog (Rendelet 18. cikk)
Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (Rendelet 19. cikk)
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8. Az adathordozhatósághoz való jog (Rendelet 20. cikk)
Jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

9. A tiltakozáshoz való jog (Rendelet 21. cikk)
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (Rendelet 22. cikk)
Jogosult kérni, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (Rendelet 34. cikk)
Joga van ahhoz, hogy az Ön személyes adatait érintő, az adatokra magas kockázattal járó adatvédelmi incidensekről az adtakezelő tájékoztassa Önt.

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) (Rendelet 77. cikk)
Jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Tel.: (+36) 1/391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 78. cikk)
Jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (Rendelet 79. cikk)
Jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet vagy egyéb jogszabály szerinti jogait.

VI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI


1.§ Intézkedések az érintett kérelme alapján
1.1. A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
1.2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
1.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
1.4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
1.5. Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 10.000.-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
1.6. Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Kelt: Kecskemét, 2018. május 25.
A „MEDITRES” Kft., mint adatkezelő képv.:

....................................................

Bátay Szabolcs János ügyvezető

Weboldalfejlesztés...